En ny sparform, kallat investeringssparkonto införs fr.o.m 1 januari 2012. Ett konto kan bara innehas av en enda fysisk person eller dödsbo. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas.