BFN har den 10 september 2012 fattat beslut om det nya remissförslaget på kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde och kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen.