Vid anskaffning av byggnad och tillhörande tomt ska, om taxeringsvärdena avsevärt avviker från de verkliga värderelationerna, justeringsregeln i 19 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpas vid beräkning av anskaffningsvärdet för byggnaden.