Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom (mål nr 6633-10) konstaterat att det inte är förenligt med god redovisningssed att rätta fel i räkenskaperna genom att ersätta ett fastställt bokslut med ett nytt. Det nya bokslutet för det aktuella bolaget kunde därför inte godtas som underlag för beskattningen.