En effektiv tillsyn och kontrollverksamhet är grundläggande för trafiksäkerheten på väg och för en sund konkurrens inom vägtransportmarknaden. Därför har regeringen fattat beslut om ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen att i samråd ännu tydligare följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.